fbpx

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców – Opracowane przez Biuro Rachunkowe Tarchomin Only Tax

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców – Opracowane przez Biuro Rachunkowe Tarchomin Only Tax

Zatwierdzone rozwiązania dla przedsiębiorców

 1. Umorzenie składek ZUS
  Zwolnieniu podlegają składki ZUS za okres trzech miesięcy, tj. składki należne za marzec,
  kwiecień i maj 2020 roku.
  Kto może skorzystać ze zwolnienia:
 • osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne
  ubezpieczenia,
 • płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłaszali do ubezpieczeń
  społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.,
  Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia
 • W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników zwolnienie ze składek ZUS
  przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W takim przypadku, zwolnieniu podlegają zarówno składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych (pracowników bądź
  zleceniobiorców), jak i składki należne za samego przedsiębiorcę.
 • W przypadku osób samozatrudnionych, zwolnienie ze składek ZUS uzależnione jest od spełnienia kryterium przychodowego. Przedsiębiorca musi wykazać, iż jego miesięczny przychód był niższy od 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 15 681 zł. Kryterium przychodowe musi zostać spełnione w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o
  zwolnienie z opłacania składek. Oznacza to, że jeżeli wniosek będzie składany za okres marzec-maj, to należy udowodnić, ze przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Jeśli zaś wniosek będzie złożony za okres kwiecień-maj, to kryterium przychodowe będzie miało zastosowanie do miesiąca kwietnia.
 • Należy złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
  chyba, że zgodnie z przepisami płatnik jest zwolniony z ich składania (deklaracje te ja składam w
  Państwa imieniu).
  Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu
  2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji
  UE. (informacja ze strony ZUS).
  Informacje dodatkowe:
 • Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
  Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
  Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na na dzień
  rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może
  objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi
  współpracujących dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.
 • zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres bezskładkowy.
  Składki za miesiące marzec-maj pokryje bowiem budżet państwa.
 • Pokrycie składek z budżetu państwa to niezwykle istotna informacja, gdyż oznacza to, że zarówno
  przedsiębiorca, jak i jego pracownicy przez cały ten czas są osobami ubezpieczonymi, którym
  przysługują wszelkie świadczenia z ZUS. To zaś oznacza, że osoby zwolnione ze składek, mogą
  wciąż ubiegać się m.in. o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu.
  Ponadto okres tych trzech miesięcy będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności
  do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną
  zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.
  W jaki sposób wystąpić o umorzenie składek
  Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od
  dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania
  składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do
  dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wnioski można złożyć:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
  • za pośrednictwem poczty, RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek.
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza
  antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). RDZ – wniosek o zwolnienie z
  opłacania składek.
 1. Świadczenie postojowe
  Świadczenie postojowe na mocy przepisów nowej ustawy przysługuje osobom prowadzącym
  pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej,
  umowy zlecenia lub innej umowy, do której zastosowanie znajdą przepisy dot. umowy zlecenia lub
  umowy o dzieło. Świadczenie postojowe jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność – warunki:
  – Zasiłek wypłacany będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność
  gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku,
  – Świadczenie przysługuje jeżeli w następstwie wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2
  doszło do przestoju w prowadzonej działalności,
  – Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest
  nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
  – przysługuje osobom, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, osiągnęły
  przychód w wysokości nieprzekraczającej 300% przeciętnego prognozowanego
  miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez GUS,
  obowiązującego na dzień złożenia wniosku– obecnie próg wynosi 15.595 zł.
  – Świadczenie przysługuje, jeżeli doszło do przestoju – rozumianego jako spadek przychodu w
  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca
  poprzedzającego ten miesiąc.
  – Świadczenie przysługuje również jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności
  gospodarczej po 31 stycznia 2020 r. oraz jego przychód z prowadzenia działalności w
  miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie nie
  przekroczył progu 300% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia z
  poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia
  wniosku– obecnie próg wynosi 15.595 zł.
  – Wnioskować o zasiłek postojowy mogą osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń
  społecznych,
  – Świadczenie postojowe przysługuje osobom mieszkającym na terytorium RP jeżeli są
  obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego
  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii
  Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
  (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
  Szwajcarskiej, lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
  W jaki sposób wystąpić o świadczenie postojowe
  Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan
  epidemii.
  Wniosek można przekazać:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
  • za pośrednictwem poczty, wniosek RSP-D w formacie pdf 138kb
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem
  ZUS) wniosek RSP-D w formacie pdf 138kb
  Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – warunki:
  – świadczenie przysługuje tylko gdy umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 01
  lutego 2020 r.
  – wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest składany za pośrednictwem
  zleceniodawcy lub zamawiającego,
  – W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o
  podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
  w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty
  minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe
  przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów
  cywilnoprawnych
  – Świadczenie przysługuje jeżeli w następstwie wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2
  doszło do przestoju w działalności zleceniodawcy/zamawiającego.
  W jaki sposób wystąpić o świadczenie postojowe
  Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan
  epidemii.
  Do wniosku o świadczenie postojowe musi być dołączona kopia umowy cywilnoprawnej oraz
  oświadczenia, o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie
  przychodów z innych umów.
  Wnioski Zleceniodawca może złożyć:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
  • za pośrednictwem poczty, wniosek RSP-C w formacie pdf 138kb.
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem
  ZUS) wniosek RSP-C w formacie pdf 138kb.
 2. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
  Stosownie do art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mikroprzedsiębiorca może wystąpić
  do właściwego starosty o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów działalności gospodarczej.
  Pożyczka będzie udzielona jednorazowo do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali
  roku. Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi
  zamknąć się w 12 miesiącach. Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umarzana pod warunkiem,
  że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu
  zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień
  29 lutego 2020 r. Wniosek o umorzenie pożyczki złożyć należy w terminie 14 dni od dnia
  spełnienia warunku umorzenia.
  Pożyczka – warunki:
  – O udzielenie pożyczki może wnioskować mikroprzedsiębiorca, zatem jak wskazuje Prawo
  przedsiębiorców jest to: przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich
  lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z
  operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
  lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
  przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • wniosek o pożyczkę mogą składać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność
  gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.
  W jaki sposób wystąpić o pożyczkę
  Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
  względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora
  powiatowego urzędu pracy.
  Aby złożyć wniosek należy:
 1. Wejść na stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA lub bezpośrednio w odpowiednim urzędzie pracy w wersji papierowej lub
  elektronicznej przez epuap.
 2. Wybrać właściwy urząd pracy według adresu siedziby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki, której wzór jest w formularzu, a sam wniosek
  podpisać można profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 4. Podać dane:
  a) Identyfikacyjne przedsiębiorcy
  b) Adres siedziby
  c) Dane kontaktowe
  d) Dane osobowe osoby reprezentującej
  e) Wskazać kwotę wnioskowanej pożyczki
  f) Wskazać rachunek bankowy
 5. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionego
  Zgodnie z art. 15zzc ust. 1 Ustawy, Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników , dofinansowanie
  części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów
  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
  Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w
  ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
  wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia
  2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w
  porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
  poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,
  w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
  kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
  Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
  1) co najmniej 30% –może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  miesięcznie, czyli 1300 zł
  2) co najmniej 50% –może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  miesięcznie, czyli 1820 zł
  3) co najmniej 80% –może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  miesięcznie, czyli 2340 zł
  na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć
  okres, o którym mowa powyżej mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
  epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
  Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę
  oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest
  wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres,
  na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres
  równy temu okresowi. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez w/w okres,
  przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek,
  proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia
  doręczenia wezwania starosty.
  W jaki sposób wystąpić o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
  względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
  naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku oświadcza o:
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku z COVID-19,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
  ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
  lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
  oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
  Ważne!
  Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia
  działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
  wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
  Z godnie z art. 1 5 zzd ust. 1 Ustawy, Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
  przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
  przedsiębiorców przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w
  przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19.
  Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w
  ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
  wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia
  2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w
  porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
  poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,
  w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
  kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
  1) co najmniej 30% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
  50%wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
  składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50%
  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
  minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”,
  powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego
  pracownika;
  2) co najmniej 50% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
  70%wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
  składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70%
  kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3) co najmniej 80% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
  90%wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
  składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90%
  kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
  pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, mikroprzedsiębiorcom, małym
  oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo
  przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu
  przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć powyższy okres mając na
  względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki
  nimi wywołane.
  Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę
  oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową (zawartą ze
  starostą) oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych
  wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który
  dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu
  pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania,
  przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku,
  przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w
  zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  W jaki sposób wystąpić o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
  należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
  względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni
  od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  Ważne!
  Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części,w której te same koszty zostały albo
  zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.